INFORMATOR

PRZEWODNIK

     

TURYSTYKA

 » noclegi

 » gastronomia

 » wypożyczalnie rowerów

 » parkingi

 » muzea

 » jaskinie

 » zamki

 » usługi przewodnickie

    

JAK DOJECHAĆ

 » rowerem

 » rozkład PKS

 » rozkład busów

  

INNE

 » mapa Ojcowa

 » mapa Ojcowskiego PN

 » ważne telefony

 » poczta

 » sklepy

     

       

PRZEWODNIK

OJCÓW I OJCOWSKI PARK NARODOWY


PRZESZŁOŚĆ DOLINY PRĄDNIKA I OJCOWA

 

CZASY HISTORYCZNE
Wczesne średniowiecze przynosi ponowne ożywienie osadnicze, w którym największe znaczenie odgrywały grody budowane w celach strażniczych wzdłuż dolin na wysuniętych cyplach skalnych, mających z natury położenie obronne.
Na terenie Parku zachowały się ślady kilku grodzisk z wczesnego średniowiecza. Jest to Ogrojec przy Jaskini Ciemnej, gród na górze Okopy w Ojcowie oraz w Grodzisku i Sułoszowej. Zespół grzebieni skalnych wokół Ogrojca przy Jaskini Ciemnej uznawany jest przez niektórych uczonych (np. prof. J. Bogdanowskiego) za najstarszy przykład fortyfikacji w Polsce. Nie wyklucza się, że badania wykopaliskowe na ruinach zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie i na zamku w Pieskowej Skale, przyniosłyby odkrycie kolejnych średniowiecznych założeń grodowych.

 
Stałe osadnictwo w okolicach Doliny Prądnika zaczęło kształtować się w okresie średniowiecza. Do tego czasu należy odnieść XII-XIV-wieczne rodowody niemal wszystkich okolicznych wsi, budowanie trwałych fortyfikacji i zamków. Początkowo dobra ojcowskie stanowiły własność Korony, która z czasem zaczęła się kurczyć na rzecz własności magnackiej i duchownej. Już w poł. XIII w. Grodzisko i Skałę z okolicznymi dobrami otrzymał klasztor SS. Klarysek z Zawichostu (przeniesiony później do Krakowa), Pieskowa Skała w 1378 r. przeszła w ręce rodziny Szafrańców, a Ojców pozostał królewszczyzną. Taki podział dóbr na królewskie, duchowne i magnackie utrzymał się do upadku Rzeczypospolitej (1795 r.).

 
W XIII w., a więc w okresie rozbicia dzielnicowego, obronne warownie w Dolinie Prądnika spełniały ważną rolę zabezpieczając Kraków - stolicę dzielnicy senioralnej.

 
W czasie walk o tron krakowski Ojców był również miejscem wydarzeń historycznych. Dla Łokietka, który stanął na czele walki o zjednoczenie Polski, Ojców stał się punktem oparcia w ostatecznej rozgrywce z królem czeskim Wacławem II. Łokietek znajdując czasowe schronienie w Ojcowie mógł na bieżąco obserwować ówczesną sytuację polityczną i zamierzenia Czechów w Krakowie. Do dziś legendy i źródła historyczne podkreślają, że Łokietek znalazł oparcie przede wszystkim w ludności wiejskiej Ojcowa i okolic, która go przechowywała, żywiła i informowała o aktualnej sytuacji politycznej.

 
W XIV w. w Dolinie Prądnika zaczęto wznoszenie systemu fortyfikacyjnego, broniącego szlaku handlowego z Krakowa na Śląsk. Na terenie obecnego Parku Narodowego z czasów Kazimierza Wielkiego pochodzą dwie warownie obronne: zachowany do dziś zamek w Pieskowej Skale, zmieniający na przestrzeni wieków swą formę architektoniczną stosownie do upodobań właścicieli i gustów epoki oraz zamek w Ojcowie, z którego zostały już tylko malownicze ruiny.
Od XIV w. Ojców, zwany początkowo prawdopodobnie "osadą nad Prądnikiem", był starostwem. W jego skład 8 okolicznych wsi: Jerzmanowice, Gotkowice, Smardzowice, Szklary, Zelków, Wielka Wieś, Wierzchowie i Bębło.

 
Górny odcinek Doliny Prądnika i Pieskowa Skała w 2 poł. XIV w. przeszły w posiadanie bogatych rodów magnackich. Zamek w Pieskowej Skale stanowił siedzibę klucza dóbr, składającego się z kilku wsi, który utrzymał się do końca XVIII w., będąc własnością kilku kolejnych rodów: Szafrańców, Zebrzydowskich, Wielopolskich. U stóp zamku znajdowała się mała osada Podzamcze, a na pn. wsch., w górnym odcinku Doliny Prądnika, rozciągała się długa i ludna wieś Sułoszowa. W skład klucza dóbr Pieskowej Skały wchodziły ponadto wsie: Wielmoża, Wymysłów, Przeginia, Sąspów, Wola Kalinowska i Kalinów.

 
Dolny odcinek Prądnika wchodził w skład klucza korzkiewskiego, składającego się z kilku wsi (m.in. Prądnik Korzkiewski, Biały Kościół, Grębynice i Korzkiew), który był własnością różnych rodzin magnackich.

 
Rozwój gospodarki folwarcznej pogorszył znacznie sytuację ludności wiejskiej. Chłopi najdotkliwiej odczuwali powszechny w starostwach wzrost pańszczyzny. Także w starostwie ojcowskim skarżyli się m.in. na uciążliwe i dalekie podróże na targi z dworskimi towarami, wysokie normy robocizny, ograniczenia w korzystaniu z lasów. Do lasów przystępu na opał nie mamy, tylko nam choinę każą zbierać, i to bez siekiery - piszą poddani we wsi Bębło w suplice do starościny ojcowskiej. W innej pokornej suplice włościanie proszą (...) o zważenie naszej biedy, którą zanosiemy z ojcowskiego dworu, co z dawnych lat tylo pańszczyzny nie było jak teraz. Wszak prawa to pokażą, jako to nie bywało przedtym, abyśmy co koło siana w łąkach robieli, jak teraz musiemy wychodzić zawsze, a często do suszenia, a bez dnia tylko darmo (...) Także, osobliwie w jesieni, kiedy owe drogi złe, dzień mały musiemy siągi do Krakowa wozić. Choć 2 dni się wozi, to rachują dzień (...) Także podróże odprawujemy, a osobliwie kiedy też domowa robota pilna, na to nie zważają. Ta podróż zabawi tydzień nam rachują 3 dni.
Cenne informacje o położeniu ludności w dobrach Pieskowej Skały przynosi zachowana do dzisiaj, a założona przez Stanisława Szafrańca - księga sądowa do rejestrowania obrotu ziemią, a także spraw karnych w l. 1595-1791.

 
Od XVI w. w Dolinie Prądnika powstawało coraz więcej pojedynczych zabudowań, z których w pocz. XVIII w., w związku z akcją osadzania rzemieślników przez starostów ojcowskich, zaczęły się tworzyć odrębne osady - Prądnik Ojcowski i Prądnik Czajowski - nazywane dziś Ojcowem oraz Prądnik Korzkiewski, Swawola (Swywola) i Hamernia Królewska. Do najpospolitszych zakładów rzemieślniczych zakładanych głównie nad potokiem Prądnik od Pieskowej Skały w dół rzeki, należały tartaki, młyny zbożowe (poszerzane nieraz o olejarnie), folusze sukna oraz papiernie i prochownie. Te ostatnie miały szczególnie duże znaczenie, gdyż dostarczały prochu na potrzeby powstań narodowych. Prochownie prądnickie zostały unieruchomione w czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. Niektóre z nich jednak wznowiły produkcję prochu w okresie Księstwa Warszawskiego i w czasie powstania listopadowego.

 
Po III rozbiorze Polski Dolina Prądnika znalazła się pod panowaniem austriackim. Dobra Pieskowej Skały pozostały w rękach dotychczasowych właścicieli, natomiast starostwo ojcowskie kilkakrotnie zmieniało posesorów. W 1809 r. Ojców i okolice zostały przyłączone do Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. do Królestwa Kongresowego.

 
Po utracie niepodległości oraz ostatecznym utrwaleniu się granic zaborów Ojców był jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości na pd. Królestwa Kongresowego i cieszył się zasłużoną sławą wśród malarzy, poetów, uczonych. Malowniczą Dolinę Ojcowską odwiedzali w tym czasie m.in. Julian Ursyn Niemcewicz, Franciszek Wężyk, Klementyna Tańska-Hoffmanowa, Fryderyk Chopin, Jadwiga Łuszczewska (Deotyma), Wojciech Gerson, Stanisław Staszic, Wojciech Jastrzębowski. Wielu z nich pozostawiło ślad swego pobytu w Ojcowie w postaci licznych opisów, wspomnień, pamiętników, wierszy czy publikacji naukowych.

 
Epoka romantyzmu znacznie ożywiła Ojców przez wydobycie wielu starych legend i podań, które w ciągu wieków zaludniły tutejsze zamki, skały i jaskinie postaciami szlachetnych rycerzy, rozbójników, nieszczęśliwych panien, czarownic, szatanów i dobrych duchów. Legendy - spisane przez Oskara Kolberga, Jadwigę Łuszczewską, Stanisława Ciszewskiego, Emilię Sukertową i in. dodają wiele osobliwego uroku Dolinie Prądnika.

 
W 1829 r. rząd sprzedał dobra ojcowskie Konstantemu Wolickiemu, który wyjeżdżając za granicę odstąpił klucz ojcowski Karolowi Szulcowi. Transakcji tej jednak nie uznał rząd rosyjski i konfiskując majątek Wolickiego sprzedał go na licytacji wraz z ruinami zamku w 1837 r. Wojciechowi Prędowskiemu, a ten z kolei spadkobiercą uczynił swego syna Henryka.
W 1859 r. Ojców nabył od H. Prędowskiego znany historyk i miłośnik starożytności Aleksander Przeździecki. Wybudował on w Ojcowie pierwsze obiekty uzdrowiskowe i zamierzał odnowić wieżę zamkową, jednakże powstanie styczniowe unicestwiło jego zamiary.

 
Dolina Prądnika stała się widownią przygotowań do powstania 1863 r. i miała żywy udział w przebiegu walk narodowowyzwoleńczych. W Skale i Pieskowej Skale stoczono kilka bitew z wojskami carskimi. W Ojcowie i Pieskowej Skale stacjonował czasowo obóz Mariana Langiewicza, przybyły z Kielecczyzny w celu zdobycia większej ilości amunicji i żywności. Apolinary Kurowski, ówczesny naczelnik wojenny województwa krakowskiego, założył w Ojcowie obóz wojskowy o charakterze szkoleniowym, który miał stanowić zalążek przyszłej armii polskiej. W okresie swego największego rozwoju obóz liczył ponad 2000 ludzi, z czego 600 uzbrojono w kosy, a blisko 1000 dysponowało bronią palną, przeważnie myśliwską albo inną przestarzałą, reszta natomiast nie miała żadnej broni. Główną kwaterą obozu był hotel "Pod Łokietkiem" w dzisiejszym Parku Zamkowym (d. Zdrojowym) w Ojcowie, gdzie mieściła się kancelaria sztabowa, koszary części kosynierów i strzelców oraz szpital. Pozostałą część powstańców rozlokowano w domach włościańskich wzdłuż całej Doliny Prądnika, w tym również w Pieskowej Skale.

 
W obozie ojcowskim najlepszym uzbrojeniem, umundurowaniem i wyszkoleniem wyróżniał się oddział "żuawów śmierci", założony w lutym 1863 r. przez płk. Franciszka Rochebrune'a, oficera francuskiego, założyciela szkoły fechtunku w Krakowie. W skład oddziału wchodziła głównie młodzież akademicka i rzemieślnicza Krakowa. Obóz A. Kurowskiego zagrożony przez koncentrację wojsk carskich w rejonie Ojcowa, uderzył 17 II 1863 r. na Miechów, gdzie został zupełnie rozbity. Najwięcej strat ponieśli tam "żuawi" Rochebrune'a.

 
Ze względu na to że M. Langiewicz, dyktator powstania, nie przyjmował do swych oddziałów włościan, by nie dopuścić do nadania powstaniu charakteru wojny chłopskiej, jego inicjatywy, takie jak np. koncentracja wojsk w rejonie Ojcowa, napotykały opór mas chłopskich, wyrazem czego było m.in. rabowanie kwater powstańczych w Ojcowie. Po upadku powstania styczniowego Dolina Prądnika stała się też miejscem penetrowania przez "poszukiwaczy skarbów", usiłujących znaleźć tu cenne przedmioty ukryte przez okoliczną ludność i oddziały powstańcze.

 
Przeździecki zniechęcony spaleniem Ojcowa w czasie powstania, dokonał wkrótce (1865 r.) niefortunnej sprzedaży dóbr ojcowskich wrocławskim kupcom (nabyli je: Maurycy Adler oraz bracia Maurycy, Marek i Samuel Staubowie), pozostawiając dla siebie ruiny zamku, Dolinę Prądnika, jaskinie Ciemną i Łokietka. Po śmierci Przeździeckiego jego syn Gustaw sprzedał w 1878 r. owe skromne dobra ojcowskie Janowi Zawiszy, pierwszemu badaczowi jaskiń w Ojcowie, który zamierzał wykupić to co nabyli kupcy wrocławscy oraz odbudować zamek. Uprzedził go jednak margrabia Huntlej de Gordon, nabywając w 1883 r. własność kupców. Zgodnie z wolą zmarłego w 1887 r. J. Zawiszy, ruiny zamku i ówczesne dobra odziedziczyła jego nieletnia wnuczka, Ludwika Krasińska (późniejsza Czartoryska). Gordon natomiast, nie wywiązawszy się z warunków sprzedaży i nie zapłaciwszy kontrahentom należnej sumy, przystąpił do wycinania lasów na zboczach Doliny. Wyrokiem sądu ogłoszono licytację jego niedoszłej własności, do której zgłosił się Ludwik Krasiński (ojciec Czartoryskiej) i wykupił ową część klucza ojcowskiego w 1892 r., stając się tym samym właścicielem całego Ojcowa. W skład dóbr ojcowskich wchodziły wówczas wsie: Prądnik Ojcowski, Podzamcze czyli Kolencin, Czajowice, Smardzowice, Jerzmanowice, Szklary, Hamernia i Bębło. Całość stanowiła aż do reformy rolnej po II wojnie światowej własność Ludwiki Czartoryskiej. Pod koniec XIX w. Ojców przekształcił się w znaną miejscowość wczasowo-uzdrowiskową (zob. s. ).

 
Dobra Pieskowej Skały uległy w XIX w. znacznej redukcji. W 1842 r. przeszły na własność rodziny Mieroszewskich, którzy doprowadzili do utraty dużej części majątku. Wskutek kilkakrotnych zmian właścicieli i zadłużeń zamek oraz pozostała część niemal zupełnie okrojonych dóbr, stały się przedmiotem licytacji, odroczonej dzięki inicjatywie spółki założonej przez A. Dygasińskiego, która wykupiła zamek. Pod koniec XIX w. w Pieskowej Skale powstało na wzór Ojcowa kilka pensjonatów; zniszczone jednak zostały w czasie I wojny światowej.
Klucz korzkiewski natomiast uległ parcelacji pod koniec XIX w., jednak część dóbr pozostała w rękach prywatnych. Również po Kongresie Wiedeńskim krakowskie Klaryski utraciły swoje dobra w Grodzisku.

 
Obydwie wojny światowe nie przyniosły Dolinie Prądnika większych strat materialnych poza rabunkową gospodarką w lasach Pieskowej Skały. W czasie II wojny światowej w rejonie Ojcowa, głównie na terenie Skały i okolic działał ruch oporu przeciw okupantowi. Oddziały partyzanckie BCh "Badurka" i AK "Bicza" i "Żmija" dokonały kilku zwycięskich akcji dywersyjnych w okolicznych wioskach. Wyzwolenie rejonu Ojcowa i okolic nastąpiło 18 I 1945 r.
Po II wojnie światowej byłe własności Czartoryskich w Ojcowie i Towarzystwa Akcyjnego "Zamek Pieskowa Skała" zostały upaństwowione. Tereny zalesione przejęło nowo utworzone Nadleśnictwo Państwowe Ojców, którego część weszła w 1956 r. w obręb Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

SPIS TREŚCI

 

 » Od autora

 » Środowisko geograficzne:
   - Położenie, budowa geologiczna i rzeźba
   - Klimat
   - Stosunki wodne
   - Szata roślinna
   - Świat zwierzęcy

 
 » Przeszłość Doliny Prądnika i Ojcowa:
   - Zarys pradziejów
   - Czasy historyczne

 
 » Ojcowski Park Narodowy:
   - Historia utworzenia
   - Znaczenie dla nauki
   - Ujemny wpływ przemysłu na przyrodę
   - Zagrożenie wartości kulturowych
   - Ruch i zagospodarowanie turystyczne

 

 » Trasy zwiedzania Ojcowskiego PN

 » Regulamin dla zwiedzających Ojcowski Park Narodowy

 
 » Ważniejsza literatura
 » Skorowidz-informator

 

Ostatnie uaktualnienie przewodnika: 30.09.2004r.

  

PRZEWODNIK po OPN

    

 

WIADOMOŚCI  

 

 

 » Neandertalczycy wrócili!

Na turystów odwiedzających Jaskinię Ciemną czeka nowa ekspozycja i jej szczególna atrakcja przedstawiająca jej dawnych mieszkańców "Rodzinę Neandertalczyków". »»  

dat. 21.06.2004r.

 

OKOLICE OJCOWA

    

 » Dolinki Podkrakowskie

 » Jerzmanowice

 » Skała

 » Sułoszowa

 » Wielka Wieś

 

   POGODA W OJCOWIE 

 

 » Onet.pl

 » IMGW

 » WP.pl

 » Interia.pl

 » Gazeta.pl

   

FOTO GALERIA

    

     

OJCOW.PL

  

 » Cennik 

 » Kontakt

 » Linki

    

    

    

Link Exchange:  Noclegi Kraków | Noclegi | Zakopane noclegi | Wycieczki, noclegi | Sylwester | Baza noclegowa | Pieskowa Skała |

| Jaskinia Ciemna | Parki Narodowe Polski | Wczasydodaj linka...

  

   

Copyright © by EcoTravel 2004-2006 | zastrzeżenia prawne | patronat medialny