INFORMATOR

PRZEWODNIK

     

TURYSTYKA

 » noclegi

 » gastronomia

 » wypożyczalnie rowerów

 » parkingi

 » muzea

 » jaskinie

 » zamki

 » usługi przewodnickie

    

JAK DOJECHAĆ

 » rowerem

 » rozkład PKS

 » rozkład busów

  

INNE

 » mapa Ojcowa

 » mapa Ojcowskiego PN

 » ważne telefony

 » poczta

 » sklepy

     

       

PRZEWODNIK

OJCÓW I OJCOWSKI PARK NARODOWY


OJCOWSKI PARK NARODOWY

 

HISTORIA UTWORZENIA
Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają pocz. XIX w. i wiążą się z pierwszymi badaniami. W ciągu ubiegłego stulecia odkryto tu wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Oprócz tego ojcowski krajobraz stał się tematem reportaży i wspomnień oraz natchnieniem dla wielu artystów i poetów. Piękno Doliny Prądnika, bogata flora i fauna, interesująca przeszłość archeologiczna skłaniały licznych przybyszów do objęcia ochroną tego zakątka ówczesnego Królestwa Kongresowego, nazywanego nawet "Polską Szwajcarią".

 
Na łamach prasy pojawiły się głosy protestu przeciwko eksploatacji lasów, m.in. piętnujące barbarzyńskie poczynania wrocławskich kupców niszczących ojcowskie lasy, którzy nie bacząc na warunki postawione w kontrakcie sprzedaży wycięli drzewostan pokrywający wierzchowinę jurajską w rejonie Smardzowic, Woli Kalinowskiej i Sąspowa.

 
Z apelem do właścicieli Ojcowa zwracał się w 1878 r. na kartach księgi pamiątkowej Mikołaja Dulewicza (przewodnika po Ojcowie) bratanek Wojciecha Jastrzębowskiego tymi słowy: O zacni właściciele tych miejsc świętych i rozkosznych, błagamy Was, podróżnicy szanujcie lasy w całej długości tej cudownej doliny - spojrzyjcie na łysiny gdzie ich brakuje - a te smutne pustki najlepiej do Was przemówią! Jak zniszczycie te święte sosny, jodły, brzozy, buki, świerki, jałowce itp. (...) przeminie sława Ojcowa, wyschnie Prądnik i z czasem imię Wasze z Ojczyzną zaginie (...). Nie brakowało także słów goryczy i potępienia pod adresem Aleksandra Przeździeckiego, w którego decyzji o sprzedaży Ojcowa kupcom wrocławskim widziano przyczynę dewastacji dóbr ojcowskich.

 
Ówczesne prawodawstwo zupełnie pomijało zagadnienia ochrony przyrody. Bezkarnie rozkopywano namuliska jaskiń, wydobywając z nich cenny materiał nawozowy. Najwięcej strat poniosły jaskinie Koziarnia i Nietoperzowa, w których eksploatację namulisk prowadził w l. 1877-78 górnośląski urząd górniczy pod kierunkiem O. Grubego. W pozostałych jaskiniach, ogólnie dostępnych do zwiedzania odłamywano nacieki, przeciwko czemu protestowano w opisach Ojcowa i w artykułach prasowych. Znany pisarz krakowski W.L. Anczyc apelował pod adresem turystów, którzy ogołocili Jaskinię Ciemną z "prześlicznych sopleńców": (...) Na co komu zdadzą się kawałki głazu, chyba na to, aby się poniewierały po słoikach i kominkach póty, póki ich dzieci w kąt nie cisną lub służba na śmietnik nie wyrzuci, gdy tu tak wspaniale zdobiły jedną z najpiękniejszych grot tego rodzaju.

 
Duże zasługi w ochronie przyrody Ojcowa położył także były jego właściciel Jan Zawisza, archeolog-amator, pierwszy badacz tutejszych jaskiń, który rozpoczął stopniowe wykupywanie Doliny Prądnika i okolic z rąk wrocławskich kupców. Dalsze wykupy kontynuował kolejny właściciel Ojcowa - Ludwik Krasiński.

 
Społeczeństwo polskie widząc niszczenie przyrody Doliny Prądnika szybko reagowało na przejawy wandalizmu. Mimo braku odpowiednich zarządzeń ze strony ówczesnych władz podejmowano pierwsze kroki w kierunku ratowania przyrody. I tak spółka akcyjna, założona pod koniec XIX w. z inicjatywy Adolfa Dygasińskiego, wykupiła zamek w Pieskowej Skale wraz z otaczającym go lasem i skałami (zob. s. ).

 
Dydaktyczną funkcję w zakresie ochrony przyrody Doliny Prądnika odegrało także muzeum regionalne w Ojcowie, założone przez S.J. Czarnowskiego pod koniec XIX w.
Jednakże te i tym podobne poczynania pojedynczych osób do I wojny światowej nie miały większego znaczenia, gdyż nie podjęto starań o otoczenie Doliny Prądnika ochroną prawną. Dopiero gdy w okresie międzywojennym powołano Państwową Komisję Ochrony Przyrody, przekształconą później w Państwową Radę Ochrony Przyrody, na czele której stanął prof. dr Władysław Szafer, innej rangi nabrało zagadnienie ochrony przyrody ojcowskiej. Z inicjatywy prof. Szafera została opracowana pierwsza monografia przyrodnicza Doliny Prądnika i Sąspowskiej, opublikowana w roczniku "Ochrona Przyrody" (z. 4, 1924 r.), w której zamieszczono charakterystykę środowiska geograficznego okolic Ojcowa oraz plan i opis granic przyszłego rezerwatu. Projektowany rezerwat miał objąć dobra Czartoryskich i własności gminne wzdłuż Doliny Prądnika od Sułoszowej do Hamerni i Sąspowskiej od wsi Sąspów do ujścia doliny na terenie Ojcowa. Złotą Górę przeznaczono na budowę osiedla uzdrowiskowego w ramach regulacji uzdrowiska (zob. s. ).

 
Rezerwat przyrody, oprócz całkowitej ochrony znajdujących się w nim skarbów natury, wg autorów projektu prof. W. Szafera i inż. S.Richtera miał służyć nauce jako teren badań naukowych, a dla turystów przygodnie odwiedzających te strony oraz dla letników (...) stanowić źródło niezapomnianych wrażeń estetycznych.

 
Propozycja utworzenia rezerwatu w okresie międzywojennym nie została jednak zrealizowana, a przez nowe inwestycje turystyczne, takie jak budowa dróg, elektrowni i dalszych pensjonatów uzdrowiska udostępniono Ojców szerszym kręgom społeczeństwa. Wczasowo-kuracyjna funkcja Ojcowa jeszcze bardziej oddalała realizację projektowanego rezerwatu. Zasłużony dla ochrony ojcowskiej przyrody prof. Szafer apelował m.in. również o wykup ojcowskich jaskiń i otoczenie ich ochroną konserwatorską oraz wpłynął na zmianę decyzji budowy drogi do Ojcowa: poprowadzono ją przez serpentyny, a nie dnem wąwozu Jamki. W swych popularnonaukowych artykułach podtrzymywał konieczność ochrony przyrody Doliny Ojcowskiej i przytaczał przejawy jej niszczenia przez turystów.

 
Mimo opublikowania projektu rezerwatu poważne niebezpieczeństwo zagroziło ojcowskim jaskiniom ze strony Towarzystwa dla Przedsiębiorstw Górniczych, które podjęło w owym czasie eksploatację namulisk jaskiniowych. W wyniku polemiki prasowej i zdecydowanego stanowiska archeologów ostatecznie jednak zaniechano rozkopywania namulisk.
Poważne spustoszenie wśród ojcowskich lasów przyniosła surowa zima na przełomie 1928 i 1929 r., w wyniku której wymarzło wiele starych drzew bukowych i jodłowych. Większość wymarłych drzew natychmiast usuwano, a niektóre pozostawione odżyły i do dziś są unikatowymi egzemplarzami w szacie leśnej Parku.

 
Okres międzywojenny nie przyniósł postępu w otoczeniu ochroną prawną okolic Ojcowa. Tylko dzięki zdecydowanemu stanowisku prof. Szafera zdołano osłabić lub nawet oddalić realizację zamierzeń groźnych dla tutejszej przyrody.

 
Po II wojnie światowej wznowiono starania o utworzenie rezerwatu. I tym razem energiczna działalność prof. Szafera - ówczesnego delegata Ministra Oświaty do spraw Ochrony Przyrody - przyczyniła się do organizacji wielu konferencji, na których powracano do utworzenia projektowanego w Ojcowie rezerwatu, a z czasem parku narodowego. Obok prof. Szafera do ludzi oddanych tej idei należeli: W. Marcinkowski, J. Kornaś, S. Smólski, S. Jarosz, T. Szczęsny i K. Bukowski. W l. 1946-53 odbyło się na temat przyszłego Parku kilka zebrań na szczeblu wojewódzkim, w Polskiej Akademii Nauk i Państwowej Radzie Ochrony Przyrody. S. Jarosz w swoich publikacjach zamieścił pierwszy opis Parku Narodowego w Ojcowie, a S. Smólski (ówczesny Wojewódzki Konserwator Przyrody w Krakowie) i T. Szczęsny (sekretarz Państwowej Rady Ochrony Przyrody) pod kierunkiem prof. Szafera zajęli się realizacją zdań ochrony przyrody Ojcowa i okolic wraz opracowaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów o powołaniu do życia Ojcowskiego Parku Narodowego. Po zatwierdzeniu projektu przez Państwową Radę Ochrony Przyrody, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 I 1956 r. został utworzony (wówczas jako szósty w Polsce) - Ojcowski Park Narodowy o powierzchni 1570,59 ha (obecnie 2145,62 ha). W 1981 r. w związku z utworzeniem w woj. krakowskim Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych ustanowiono wokół OPN strefę ochronną o powierzchni 7000 ha. Jej ponowne prawne usankcjonowanie nastąpiło w związku z korektą granic Parku w 1997 r. Powierzchnia strefy ochronnej, zwanej otuliną wynosi 6777 ha.

 

SPIS TREŚCI

 

 » Od autora

 » Środowisko geograficzne:
   - Położenie, budowa geologiczna i rzeźba
   - Klimat
   - Stosunki wodne
   - Szata roślinna
   - Świat zwierzęcy

 
 » Przeszłość Doliny Prądnika i Ojcowa:
   - Zarys pradziejów
   - Czasy historyczne

 
 » Ojcowski Park Narodowy:
   - Historia utworzenia
   - Znaczenie dla nauki
   - Ujemny wpływ przemysłu na przyrodę
   - Zagrożenie wartości kulturowych
   - Ruch i zagospodarowanie turystyczne

 

 » Trasy zwiedzania Ojcowskiego PN

 » Regulamin dla zwiedzających Ojcowski Park Narodowy

 
 » Ważniejsza literatura
 » Skorowidz-informator

 

Ostatnie uaktualnienie przewodnika: 30.09.2004r.

  

PRZEWODNIK po OPN

    

 

WIADOMOŚCI  

 

 

 » Neandertalczycy wrócili!

Na turystów odwiedzających Jaskinię Ciemną czeka nowa ekspozycja i jej szczególna atrakcja przedstawiająca jej dawnych mieszkańców "Rodzinę Neandertalczyków". »»  

dat. 21.06.2004r.

 

OKOLICE OJCOWA

    

 » Dolinki Podkrakowskie

 » Jerzmanowice

 » Skała

 » Sułoszowa

 » Wielka Wieś

 

   POGODA W OJCOWIE 

 

 » Onet.pl

 » IMGW

 » WP.pl

 » Interia.pl

 » Gazeta.pl

   

FOTO GALERIA

    

     

OJCOW.PL

  

 » Cennik 

 » Kontakt

 » Linki

    

    

    

Link Exchange:  Noclegi Kraków | Noclegi | Zakopane noclegi | Wycieczki, noclegi | Sylwester | Baza noclegowa | Pieskowa Skała |

| Jaskinia Ciemna | Parki Narodowe Polski | Wczasydodaj linka...

  

   

Copyright © by EcoTravel 2004-2006 | zastrzeżenia prawne | patronat medialny