INFORMATOR

PRZEWODNIK

     

TURYSTYKA

 » noclegi

 » gastronomia

 » wypożyczalnie rowerów

 » parkingi

 » muzea

 » jaskinie

 » zamki

 » usługi przewodnickie

    

JAK DOJECHAĆ

 » rowerem

 » rozkład PKS

 » rozkład busów

  

INNE

 » mapa Ojcowa

 » mapa Ojcowskiego PN

 » ważne telefony

 » poczta

 » sklepy

     

       

PRZEWODNIK

OJCÓW I OJCOWSKI PARK NARODOWY


OJCOWSKI PARK NARODOWY

 

RUCH I ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
Dolina Prądnika stanowiła dużą atrakcję turystyczną od dawna. Do II wojny światowej ruch turystyczny zamykał się liczbą kilkunastu tysięcy osób przybywających do Ojcowa w ciągu roku. Obsługa ruchu turystycznego znajdowała się wówczas w rękach Komisji Klimatycznej Uzdrowiska Ojców i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

 
Ojców ma również bogate tradycje przewodnickie. Kroniki wymieniają kilku zasłużonych przewodników, wśród których wyróżniali się Mikołaj Dulewicz, Antoni Konwalenko, Antoni Ferdek, Franciszek Kopciński i żyjący do dziś Władysław Filipowski. Dużą wartość w zakresie XIX-wiecznej historii Ojcowa i krajoznawstwa ma księga pamiątkowa (przechowywana w Muzeum Regionalnym PTTK w Ojcowie) ofiarowana Mikołajowi Dulewiczowi przez Marcina Olszyńskiego w 1881 r., zawierająca wpisy wielu osób odwiedzających wówczas Dolinę Prądnika.

 
Po II wojnie światowej model turystyki uległ daleko idącym zmianom. Ojców, bazując na tradycjach wczasowo-uzdrowiskowych z lat ubiegłych, nie był jednak w stanie pomieścić wszystkich przybyszów, których liczba dochodziła niekiedy do 20 tys. dziennie, zwłaszcza w dni świąteczne.

 
Organizacją ruchu turystycznego w Ojcowie zajęło się po wojnie Nadleśnictwo Państwowe Ojców, a z czasem Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego tamtejszego Oddziału PTTK. W latach 50. skupiono w Ojcowie całą bazę noclegową, gastronomiczną i towarzyszącą. Przeważał wówczas ruch sobotnio-niedzielny, który na ogół słabo ujęty w ramy organizacyjne, zagrażał przyrodzie Parku. Rozwijanie turystyki w dużej skali stanęło w kolizji z ochroną przyrody Doliny Prądnika. W pierwszych latach istnienia Parku liczba przybywających tu turystów znacznie przekraczała dopuszczalne granice pojemności turystycznej i wynosiła aż 240 osób na 1 ha w ciągu roku, a roczna frekwencja dochodziła niekiedy nawet do 600-700 tys.

 
Ojcowski Park Narodowy był i jest nadal narażony na silną penetrację turystyczną. Cały ruch skupia się w rejonie Parku Zamkowego, Jaskini Łokietka, Krakowskiej Bramy, Pieskowej Skały, a więc w ciasnej Dolinie Prądnika i wzdłuż niektórych szlaków pieszych. Ruch turystyczny przybiera tu najczęściej dwie formy: wypoczynek świąteczny i turystyka krajoznawcza, która staje się ostatnio najbardziej rozwiniętą formą (ponad 70% turystów to młodzież szkolna).
Realizacja podstawowych celów Parku wymaga uwolnienia Doliny Prądnika z funkcji gospodarczych, wypoczynkowych czy rekreacyjnych, tym bardziej, że istnieje możliwość zagospodarowania pozostałej części Wyżyny, również atrakcyjnej pod względem krajoznawczym. W tym celu funkcję turystyczną przejął utworzony w 1981 r. Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. krakowskiego. Także potrzeby organizacji ruchu turystycznego uwzględnia zatwierdzony w 1963 r. (zaktualizowany w 1970 r.) plan zagospodarowania przestrzennego Ojcowskiego Parku Narodowego (opracowanie: M. Łuczyńska-Bruzda), którego podstawowym elementem jest modernizacja i budowa dróg obwodnicowych na obrzeżach Parku, nawiązujących do istniejącej sieci drożnej: od strony zach. drogi głównej E-40 z Krakowa do Olkusza (zbudowanej w l. 60.), zaś od wsch. drogi z Krakowa przez Skałę do Wolbromia. W l. 1973-75 oddano do użytku dwie drogi turystyczne: Jerzmanowice - Złota Góra (od drogi E-40 do ośrodka gastronomicznego na Złotej Górze) i Sułoszowa - Wielmoża (przez Kolonię Długą), umożliwiająca dojazd do Pieskowej Skały od strony pn.

 
W l. 1981-82 powstały przy drodze E-40 dwa zajazdy turystyczne: "Orle Gniazdo" w Białym Kościele [uaktualnienie: już nie istniejące!] i "Krystyna" w Bęble - obydwa z restauracją i hotelem. W planie zaprojektowano budowę pozostałych baz turystycznych na obrzeżu Parku, przy drogach głównych i turystycznych, m.in. w Jerzmanowicach, Skale, Wielmoży, Korzkwi. Plan przewiduje powstanie zespołu turystycznego złożonego z restauracji, parkingu i stacji benzynowej w rejonie nieczynnego kamieniołomu w Dużych Skałkach na pd. od wsi Czajowice, a na końcu tej miejscowości, od strony zach. Parku - zaplecza usługowego związanego ze zwiedzaniem Jaskini Łokietka.

 
Zwiedzanie Parku jest możliwe pieszo, wyznakowanymi szlakami. W l. 1984, 1989 i 1992 dokonano znacznych korekt w przebiegu szlaków turystycznych. W dalszej perspektywie przewiduje się wprowadzenie pojazdów konnych i elektrycznych. Warto nadmienić, że mała powierzchnia Parku uzasadnia konieczność całkowitego uwolnienia go od pojazdów mechanicznych i turystyki motorowej. Realizując ten cel zamknięto definitywnie w 1982 r. 5-kilometrowy odcinek drogi jezdnej Murownia - Ojców (do parkingu przy ruinach zamku) przez serpentyny dla pojazdów mechanicznych; zakaz nie dotyczy autobusów PKS w komunikacji regularnej i stałych mieszkańców Ojcowa. Po wybudowaniu brakujących dróg obwodnicowych będą zamykane kolejne odcinki drogi biegnącej dnem Doliny Prądnika.

 
Usługi przewodnickie dla turystów świadczy tutejsze Koło Przewodników PTTK [uaktualnienia: również EcoTravel (www.ecotravel.pl)]. Działalność dydaktyczną, zwłaszcza wśród młodzieży, podjął również utworzony w 1991 r. Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego.

 
Tak zarysowana koncepcja organizacji ruchu turystycznego z zachowaniem priorytetu dla turystyki pieszej i krajoznawczej zagwarantuje prawidłową ochronę Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

SPIS TREŚCI

 

 » Od autora

 » Środowisko geograficzne:
   - Położenie, budowa geologiczna i rzeźba
   - Klimat
   - Stosunki wodne
   - Szata roślinna
   - Świat zwierzęcy

 
 » Przeszłość Doliny Prądnika i Ojcowa:
   - Zarys pradziejów
   - Czasy historyczne

 
 » Ojcowski Park Narodowy:
   - Historia utworzenia
   - Znaczenie dla nauki
   - Ujemny wpływ przemysłu na przyrodę
   - Zagrożenie wartości kulturowych
   - Ruch i zagospodarowanie turystyczne

 

 » Trasy zwiedzania Ojcowskiego PN

 » Regulamin dla zwiedzających Ojcowski Park Narodowy

 
 » Ważniejsza literatura
 » Skorowidz-informator

 

Ostatnie uaktualnienie przewodnika: 30.09.2004r.

  

PRZEWODNIK po OPN

    

 

WIADOMOŚCI  

 

 

 » Neandertalczycy wrócili!

Na turystów odwiedzających Jaskinię Ciemną czeka nowa ekspozycja i jej szczególna atrakcja przedstawiająca jej dawnych mieszkańców "Rodzinę Neandertalczyków". »»  

dat. 21.06.2004r.

 

OKOLICE OJCOWA

    

 » Dolinki Podkrakowskie

 » Jerzmanowice

 » Skała

 » Sułoszowa

 » Wielka Wieś

 

   POGODA W OJCOWIE 

 

 » Onet.pl

 » IMGW

 » WP.pl

 » Interia.pl

 » Gazeta.pl

   

FOTO GALERIA

    

     

OJCOW.PL

  

 » Cennik 

 » Kontakt

 » Linki

    

    

    

Link Exchange:  Noclegi Kraków | Noclegi | Zakopane noclegi | Wycieczki, noclegi | Sylwester | Baza noclegowa | Pieskowa Skała |

| Jaskinia Ciemna | Parki Narodowe Polski | Wczasydodaj linka...

  

   

Copyright © by EcoTravel 2004-2006 | zastrzeżenia prawne | patronat medialny