INFORMATOR

PRZEWODNIK

     

TURYSTYKA

 » noclegi

 » gastronomia

 » wypożyczalnie rowerów

 » parkingi

 » muzea

 » jaskinie

 » zamki

 » usługi przewodnickie

    

JAK DOJECHAĆ

 » rowerem

 » rozkład PKS

 » rozkład busów

  

INNE

 » mapa Ojcowa

 » mapa Ojcowskiego PN

 » ważne telefony

 » poczta

 » sklepy

     

       

PRZEWODNIK

OJCÓW I OJCOWSKI PARK NARODOWY


OJCOWSKI PARK NARODOWY

 

UJEMNY WPŁYW PRZEMYSŁU NA PRZYRODĘ
Ojcowski Park Narodowy leży w sąsiedztwie wielkich ośrodków przemysłowych: Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego, Krakowskiego Okręgu Przemysłowego oraz rejonu Olkusza - Bukowna. Bezpośrednio na przyrodę Parku oddziałuje ponad 200 zakładów przemysłowych, a wśród nich ok. 150 wywiera istotny wpływ na wielkość uszkodzeń drzewostanów. Objawem zanieczyszczeń powietrza jest wydzielanie się posuszu (drzew obumierających) w lasach, wskutek porażenia aparatu asymilacyjnego drzew, głównie szpilkowych. Największe ilości posuszu notuje się w partiach położonych najwyżej, a więc w rejonie Złotej Góry i na skrawkach wierzchowiny jurajskiej.

 
Pomiary stężenia dwutlenku siarki, wykonywane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie i dyrekcję Parku, a od kilku lat także Instytut Badawczy Leśnictwa wykazują znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm. W latach 1976-90 poziom stężenia SO2 w powietrzu wynosił 595% normy; średnio roczne stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu wynosiło w pierwszej połowie lat 80-tych 272% normy, zaś norma opadu pyłu była przekraczana dwukrotnie. Skażenie tlenkami azotu należy do najwyższych wśród polskich parków narodowych. Kwasowość deszczu (pH) wynosi w tym rejonie ok. 4,1-4,3.
W wyniku szczegółowych badań Instytutu Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej udało się wyznaczyć 34 zakłady przemysłowe mające udział w emisji SO2 większy niż 1%.
Dyrekcja Parku podejmuje zabiegi ochronne polegające na przebudowie drzewostanów. W miejsce zamierających drzew szpilkowych (jodła, sosna, świerk) wprowadza się gatunki liściaste, przede wszystkim dąb, grab, lipę i jesion, łatwiej znoszące (jednak tylko do pewnego czasu) oddziaływanie przemysłu.

 
Oprócz dwutlenku siarki na teren Parku docierają inne szkodliwe związki, których skład chemiczny nie został jeszcze w pełni zbadany. Ze spalinami pojazdów mechanicznych, których nadmierna liczba przejeżdża dnem Doliny Prądnika, są wydzielane natomiast tlenki azotu, ołowiu i aldehydy. Związki te z uwagi na inwersyjny charakter doliny i słabe jej przewietrzanie, długo utrzymują się w powietrzu, wywierając niewątpliwie szkodliwy wpływ na florę i faunę Parku.

 
Działalność gospodarcza człowieka na terenie OPN spowodowała także naruszenie równowagi hydrograficznej, a w konsekwencji obniżenie zawartości tlenu w wodzie i zmiany w składzie gatunkowym i ilościowym flory i fauny dennej Prądnika. W latach 70. zanotowano kilkakrotnie masowe śnięcie ryb w potoku. Obecnie czystość wód Prądnika jest poza klasyfikacją.

 

SPIS TREŚCI

 

 » Od autora

 » Środowisko geograficzne:
   - Położenie, budowa geologiczna i rzeźba
   - Klimat
   - Stosunki wodne
   - Szata roślinna
   - Świat zwierzęcy

 
 » Przeszłość Doliny Prądnika i Ojcowa:
   - Zarys pradziejów
   - Czasy historyczne

 
 » Ojcowski Park Narodowy:
   - Historia utworzenia
   - Znaczenie dla nauki
   - Ujemny wpływ przemysłu na przyrodę
   - Zagrożenie wartości kulturowych
   - Ruch i zagospodarowanie turystyczne

 

 » Trasy zwiedzania Ojcowskiego PN

 » Regulamin dla zwiedzających Ojcowski Park Narodowy

 
 » Ważniejsza literatura
 » Skorowidz-informator

 

Ostatnie uaktualnienie przewodnika: 30.09.2004r.

  

PRZEWODNIK po OPN

    

 

WIADOMOŚCI  

 

 

 » Neandertalczycy wrócili!

Na turystów odwiedzających Jaskinię Ciemną czeka nowa ekspozycja i jej szczególna atrakcja przedstawiająca jej dawnych mieszkańców "Rodzinę Neandertalczyków". »»  

dat. 21.06.2004r.

 

OKOLICE OJCOWA

    

 » Dolinki Podkrakowskie

 » Jerzmanowice

 » Skała

 » Sułoszowa

 » Wielka Wieś

 

   POGODA W OJCOWIE 

 

 » Onet.pl

 » IMGW

 » WP.pl

 » Interia.pl

 » Gazeta.pl

   

FOTO GALERIA

    

     

OJCOW.PL

  

 » Cennik 

 » Kontakt

 » Linki

    

    

    

Link Exchange:  Noclegi Kraków | Noclegi | Zakopane noclegi | Wycieczki, noclegi | Sylwester | Baza noclegowa | Pieskowa Skała |

| Jaskinia Ciemna | Parki Narodowe Polski | Wczasydodaj linka...

  

   

Copyright © by EcoTravel 2004-2006 | zastrzeżenia prawne | patronat medialny